Algemene Voorwaarden Bloom! Training Consultants
Leveringsvoorwaarden Bloom! training consultants

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Andrea Lagerwey, handelend onder de naam Bloom! training
consultants (en voorts zo aangeduid) en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “opdracht”. 
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Bloom! training consultants.
3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Bloom! training consultants schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht
De overeenkomst tussen Bloom! training consultants en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door Bloom! training consultants van de 
telefonische aanmelding of opdracht van de opdrachtgever.

Artikel 3: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever
De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven. Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor
aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van het offertebedrag te vergoeden. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen. 

Artikel 4: Annulering of wijziging van individuele begeleiding/coaching door de opdrachtgever
In afwijking van artikel 3 kan annulering of wijziging van het geplande gesprek tot 1 maand voor het gesprek kosteloos geschieden. Bij annulering of wijziging van het gesprek tot 2 weken voor aanvang is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging tot 48 uren voor aanvang van het gesprek dient 75% van het offertebedrag vergoed te worden. Bij annulering of wijziging binnen 48 uren voor aanvang van het gesprek dienen de volledige kosten vergoed te worden. 
Ook bij annulering of wijziging van een gesprek betreffende individuele begeleiding/coaching worden de annuleringskosten berekend op het moment dat het gesprek een aanvang zou nemen. 

Artikel 5: Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het
project laten deelnemen, indien zulks aan Bloom! training consultants wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het project.

Artikel 6: Prijzen
Alle aanbiedingen van Bloom! training consultants zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7: Betaling
1. Bloom! training consultants brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats
te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een
(verondersteld) tekortkoming van Bloom! training consultants.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Bloom! training consultants steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Bloom! training consultants 
gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Bloom! training consultants alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid
gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 120,=. 

Artikel 8: Opschorting en ontbinding
Bloom! training consultants heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project
te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9: Auteursrecht
1. Het auteursrecht op de door Bloom! training consultants uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij Bloom! training consultants, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bloom! training consultants zullen door de opdrachtgever geen
gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Bloom! training consultants berust
eveneens uitsluitend bij Bloom! training consultants, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1) Bloom! training consultants spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2) Bloom! training consultants aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar
aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
3) Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag voor een periode van 3 (drie) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan EUR 7.500,=. 
4) Bloom! training consultants zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
- enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij
de uitvoering van de overeenkomst.
- onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en
volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
5) Bloom! training consultants is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door
bedrijfsstagnatie.
6) Bloom! training consultants zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 

Artikel 11: Toepassing recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Bloom! training consultants en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voorvloeiende uit
overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen
aan de rechtbank te Arnhem. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van Bloom! training consultants.

Funnel Connected Website Template via Ementes